bk

18, ex-dancer, and sometimes an artist.
Mixed w/ Cuban, Jamaican, and White.
IG - @bernuhk

The curls are back ๐Ÿ˜Ž

Hey

Hey

Got an HCH piercing today. ๐Ÿ˜

IG - @bernuhk

bernuhk:

Itโ€™s getting lateโ€ฆ
IG - @bernuhk

bernuhk:

Mhm
IG - @bernuhk

bernuhk:

IG - @bernuhk

bernuhk:

IG - @bernuhk

Caribana ๐Ÿ˜œ  IG - @bernuhk
Caribana ๐Ÿ˜œ
IG - @bernuhk

Dragons fucking rock. Better pics of the newest addition

IG - @bernuhk

Yes. Yes, yes yesssssssssss
IG - @bernuhk